6 października 2016

Cel konferencji

W dniu 19 października 2016 r. przypada 550 rocznica zawarcia pokoju w Toruniu, który zakończył trwającą w latach 1454-1466 wojnę między Polską a Zakonem krzyżackim. Zarówno przebieg wojny w latach 1454 -1466, jak i również jej skutki, a w szczególności konsekwencje zawartego pokoju okazały się istotne dla dziejów środkowej i północnej Europy. Wojna, a następnie pokój z 1466 r. spowodowały zmiany terytorialne, ale także ważną dla tej części Europy transformację polityczną, zmiany w pozycji prawno-ustrojowej jej uczestników, które zaowocowały ewolucją wewnętrznych procesów politycznych, społecznych i kulturowych, zwłaszcza w Polsce oraz na ziemiach pruskich.

Program

Szczegółowy plan konferencji

10:00 — 10:15
Otwarcie konferencji
10:15 — 11:50
sesja I

Dr hab. Krzysztof Kopiński
Prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
„Działalność toruńskich członków Tajnej Rady Związku Pruskiego w okresie wojny trzynastoletniej”

Dr hab. Dariusz Makiłła
Prof. WSFiZ, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
„Status prawno-polityczny Prus Krzyżackich wobec Korony po 1466 r.„

Prof. dr hab. Wiesław Sieradzan
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
„Zamek i miasto Malbork po 1466 r. w świetle badań Prof. Karola Górskiego. Szanse i bariery w nowych uwarunkowaniach”

Prof. dr hab. Wojciech Zawadzki
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
„Znaczenie pokoju toruńskiego 1466 r. dla Elbląga”

Dr Michał Kulecki
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
„Dokumenty krzyżackie w Metryce Koronnej”

Prof. dr hab. Andrzej Groth
Uniwersytet Gdański
„Specyfika ustrojowa i gospodarcza Prus Królewskich po 1466 r.”

11:50 — 12:10
Przerwa
12:10 — 14:10
Sesja II

Dr Danuta Bogdan
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
„Warmia w Koronie- Specyfika prawno-ustrojowa”

Dr hab. Janusz Hochleitner
Prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
„Przeobrażenia społeczno-religijne Warmii w I poł.XVI w.”

Prof. dr hab. Grzegorz Białuński
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
„Zmiany w prawie Prus Krzyżackich po wojnie trzynastoletniej. O przywileju wielkiego mistrza Marcina Truchsessa dla rycerzy posiadających dobra na prawie magdeburskim dla obojga płci z 1487 roku.”

Mgr Romualda Piotrkiewicz
Archiwum Państwowe w Olsztynie
„Przebieg granic między Warmią a Prusami Krzyżackimi/Książęcymi w XV-XVI w.”

Prof. dr hab. Janusz Małłek
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
„Książę i stany w księstwie pruskim 1525-1568”

Dr Patrycja Herod
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
„Okoliczności wydania dekretu antyluterańskiego 15 marca 1525 r. przez księcia mazowieckiego Janusza III”

14:10 — 14:30
Dyskusja
14:30 — 14:45
Zamknięcie konferencji

Współorganizatorzy:

Miejsce konferencji

Zamek Krzyżacki w Nidzicy
ul. Zamkowa 2
13-100 Nidzica

Kontakt do organizatora

Adres e-mail: dmakilla@wp.pl

© 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone.